Da Cintura Bianca 6° Kyu a Cintura Gialla 5° Kyu

Saluto  
Aruki Kata – Spostamenti Tsugi ashi – Hiki ashi – Ayumi ashi
Kamae – Posizioni di guardia Heisoku dachi – Musubi dachi – Hachiji dachi –
Zenkuzu dachi
Kokuzu dachi – kiba dachi
Ukemi – Cadute Ushiro-Yoko
Hojoundo – Educativi Energia espressa attraverso i movimenti
Mawai – Distanze Chika ma – Ma
Tai sabaki – Schivate Hirimi-Hiraki
Atemi – Colpi Seiken – Shuto – Tetsui – Empi – Koshi – Mae geri
– Ushiro geri
Uke – Parate Age uke – soto uke – Uci ude uke – Gedan barai –
Shuto uke
Tecniche di base Mae hiki otoshi – Ashi tori oshi taoshi – Tembin
nage
Kote gaeshi – Koshi nage
Kata HappokenShodan
Randori Semplice

Da Cintura Gialla 5° Kyu a Cintura Arancio 4° Kyu

Aruki Kata – Spostamenti Hirakiashi
Kamae – Posizioni di guardia Heiki dachi – Fudo dachi – Shiko dachi
Ukemi – Cadute Mae ukemi
Hojoundo – Educativi Movimenti Laterali e oblicuialto e basso
Mawai – Distanze To ma
Tai sabaki – Schivate Hiraki
Emono – Armi Tantomorbido
Atemi – Colpi Uraken – Haito – Nukite – Sokuto –
Uraken/Shuto/Haito uci
Yoko geri – Mawashi geri – Fumikiri –
Ura mawashi geri
Uke – Parate Te osae uke – Morote ude uke
Tecniche di base Robuse – Hiji kudaki – Kote kudaki – Mukae daoshi
– Ashi kake
Kata Kerigohon – Happokenshodan – Tanto happo
Randori Tanto morbido – Kick boxing

Da Cintura Arancio 4° Kyu a Cintura Verde 3° Kyu

Kamae – Posizioni di guardia Neko ashi dachi
Ukemi – Cadute Kaiten
Tai sabaki – Schivate Nagashi – O irimi
Emono – Armi Ken morbido – Boken – Tonfa
Uke – Parate Kake/Haishu/Teishouke
Atemi – Colpi Haishu – Teisho – Kakato – Sokutei – Ushiro empi –
Kakato geri
Tecniche di base Koshi nage – Do gaeshi – Harai ashi – Seoi nage
Kata Kerigohon – Happoken nidan – Tanto happo
Randori Tanto morbido – Kick boxing – Ken morbido

Da Cintura Verde 3° Kyu a Cintura Blù 2° Kyu

Kamae – Posizioni di guardia Teiji dachi – Renoiji dachi
Tai sabaki – Schivate Irimi senkai
Emono – Armi Nunchaku morbido – Jo
Atemi – Colpi Empi Yoko/Mawashi/Tate/Otoshi – Haishu/Teisho uchi
Uke – Parate Otoshi uke – Juji uke – Moroteuke
Tecniche di base Koshi nage – Ushiro hiki otoshi – Ashitori sukui
taoshi
Kataha otoshi
Kata Happoken sandan – Bo happo
Randori Tanto morbido – Kick boxing – Ken morbido

Da Cintura Blù 2° Kyu a Cintura Marrone 1° Kyu

Atemi – Colpi Hiraken – Mae tobi geri – Yoko tobi geri
Uke – Parate Juji uke
Tecniche di base Sutemi – Yuki chigae – Tawara gaeshi – Uchi mata gaeshi
Uchi mata ashi kake
Kata Happoken Yondan
Randori Reale

Da Cintura Marrone 1° Kyu a Cintura Nera 1° dan

Tecniche di base Tutte le 20 tecniche di base con varianti
applicate anche in kumiuchicon presa di posizione a terra sull’avversario
Kata HappokenYondan – Ken Happo – Bo Happo – Tanto Happo
Randori Randori reale – Libero del e con armi

Da 1°a 2°Dan

Kata – individuale Hashakuken shodan
Sempu (nunchaku)
Kata – in coppia Tai Sabaki no-kata
Ken kihon kumite
Randori Ken e Tanto morbidi
Randori kumiuchi con bloccaggi a terra

Da 2°a 3°Dan

Kata – individuale Hashakuken Nidan
Tanto no-kata
Kata – in coppia Ken Jitsu Ikkajo
Hiori no-kata
Tai sabaki no-kata con bloccaggi a terra
Kata – individuale con Spada Iai Yoseikan – Cerimoniale saluto + le 5 tecniche in piedi
Randori Totale: lunga – media – corta distanza

Da 3°a 4°Dan

Kata – individuale Happoken Godan
Giakute no-kata (nunchaku)
Kata – in coppia Kwansetsu (kata di leve)

Tai no kata

Gen Riu no-kata (a mani nude e con il ken)

Kata – individuale con Spada Iai Yoseikan – kata completo
Cerimoniale saluto e tecniche da seiza ed in piedi

Da 4°a 5°Dan

Kata – individuale IAI Yoseikan – kata completo con Bunkai

Tanto no kata – kata con Bunkai

Tesi e ricerca su di un argomento personale  

Da 6° Dan

Il grado viene conferito dal Presidente dell’ente di promozione. e/o su richiesta FIYB. – per meriti acquisiti